правовые положения

Предмет судебного урегулирования споров потребителей, что является предмет юрисдикции в области споров между потребителями и недвижимостью агентствами (в соответствии с законом нет. 634/1992 Coll., О защите прав потребителей, с поправками), Чешская торговая инспекция. Сайт субъекта является авторизованным www.coi.cz.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google Inc.. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie.Zásady pro zpracování a ochranu osobních údajů FARON reality s.r.o., IČ: 27564096, se sídlem: Praha 2 – Vinohrady, Polská 1211, PSČ: 120 00 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, sp, zn. C 113658 (dále jen „Společnost“)

V souvislosti s poskytováním služeb Společnosti spočívajících ve využívání webového portálu www.faraon.cz (dále jen „Webový portál“), jakož i nabízení Nemovitosti ke koupi, zpracováváme Vaše osobní údaje.

Tímto dokumentem Vás chceme informovat, jak a proč Vaše osobní údaje zpracováváme, a jaká práva v této oblasti máte. Při zpracovávání Vašich osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochranně osobních údajů (tzv. GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá, proto při zpracování osobních údajů dodržujeme, ty nejpřísnější bezpečnostní standardy.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Aktuální verzi tohoto dokumentu vždy naleznete na https://www.faraon.cz.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost FARON reality s.r.o., IČ: 27564096, se sídlem: Praha 2 – Vinohrady, Polská 1211, PSČ: 120 00 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, sp, zn. C 113658 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 329032 (dále jen „Společnost“).

Jaké jsou účely zpracování, právní základ pro zpracování a doba uchování osobních údajů?

 • Zpracování osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném námi poskytovanou službou a v souladu s účelem zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme pro níže uvedené účely, na základě níže uvedených právních titulů a vždy jen po nezbytně nutnou dobu.

 • V případě, že využijete službu našeho Webového portálu, registrujete se jako Prodejce nebo Kupující, předáváte nám údaje jejich vyplněním na Webovém portálu za účelem poskytnutí takové služby.
  Rozsah zpracovávaných osobních údajů se liší s ohledem na to, zda budete Webový portál používat jako Prodejce nebo Kupující.
  Právním základem pro zpracovaní́ těchto údajů je provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a pro splnění smlouvy, jakož i oprávněný zájem Společnosti. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k danému účelu a po dobu trvání oprávněného zájmu Společnosti.

 • Pokud se rozhodnete, že pokud využijete naše služby jako realitního zprostředkovatele nebo se jakýmkoli způsobem účastníte nabídky prodeje nebo koupě, předáváte nám údaje v nezbytném rozsahu ke k zveřejnění nabídky, popřípadě údaje potřebné k uzavření kupní smlouvy na Nemovitosti. Zpravidla se jedná o osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, e-mail, telefonní číslo a údaje specifikující daný předmět nabídky (Nemovitosti).
  Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů je splnění smlouvy o zprostředkování a Smlouvy o užívání Webového portálu (tj. poskytnutí našich služeb). Rodné číslo je zpracováváno za účelem zprostředkování prodeje Nemovitosti, resp. vyhotovení návrhu na vklad vlastnického práva a jeho předání druhé smluvní straně (která jej potřebuje k plnění svých právních povinností. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a trvání právní povinnosti, která se na nás jako správce vztahují.

 • Abychom byli v souladu se sektorovou legislativou, která se na naši činnost aplikuje, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, rodné číslo, kontaktní údaje. Jedná se např. o povinnost identifikace na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Dále např. na základě povinností stanovených zákonem č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování.
  Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů je splnění právních povinností, které se na nás vztahují. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy.

 • Na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, Vás můžeme kontaktovat e-mailem či telefonicky za účelem nabízení našich služeb, přičemž máte možnost takové zasílání kdykoli odmítnout (učinit tzv. opt-out). Detaily Vašeho elektronického kontaktu pro tento účel budou zpracovávány do doby, kdy takové zpracovávání odmítnete. V případě, že pro zasílání těchto nabídek nebudou naplněny podmínky stanovené v § 7 výše uvedeného zákona, budeme tak činit pouze v případě, že nám k tomuto dáte souhlas. V případě, že jste nám tento souhlas udělili, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání souhlasu.

 • Za účelem analýzy Vašeho chování a preferencí (tj. profilování), která nám pomáhají přizpůsobit naše obchodní sdělení Vašim konkrétním zájmům a potřebám, můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu údajů zadaných na Webovém portálu a souborů cookies.
  Právním základem takového zpracování je Váš souhlas, který jste nám dobrovolně udělili. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání souhlasu.

 • Dále dochází pro interní účely Společnosti k profilování u osob, které využily služby Webového portálu, avšak nepřistoupily k inzerci nabídce prodeje nemovitosti. Pro tento účel zpracováváme údaje v rozsahu údajů zadaných Vámi na Webovém portále.
  Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů je oprávněný zájem správce. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednoho roku od zadání údajů na Webovém portále, následně jsou smazány.

 • Nad rámec výše uvedeného potřebujeme rovněž zpracovávat a uchovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa, údaje specifikující Nemovitost a informace týkající se sjednané obchodní příležitosti pro případ potenciálního soudního sporu či správního řízení v budoucnu.
  Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem Společnosti či třetí́ strany. Tyto osobní údaje tedy budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však dvacet let od rozhodné události pro běh promlčecí doby v každém konkrétním případě.

 • Při tvorbě analytických modelů spojujeme, porovnáváme a analyzujeme agregované, případně plně anonymizované údaje o produktech a službách, a profilové údaje, aby bylo možné statistickými metodami správně odhadnout a poté naplnit potřeby vybraných kategorií subjektů. Modely necílíme na konkrétní́ osoby. Data prozkoumáváme na plně anonymní úrovni, abychom tyto analýzy mohli uveřejnit. Pro naše klienty můžeme vytvářet různé datové analýzy a statistiky, vždy však založené na anonymních údajích.
  Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem Společnosti. Tyto osobní údaje tedy budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však deset let.

 • V některých případech nelze nový software zavést bez účinného testování na datech našich klientů. Údaje o vás, které jsou uložené v příslušném software, proto v nezbytných případech, kdy nejsou dostatečná testovací data, využíváme k testování software, softwarových změn a školení našich zaměstnanců.
  Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem Společnosti. Tyto osobní údaje tedy budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu.

Komu můžeme Vaše osobní údaje poskytnout?

 • Dále nám dovolte Vás informovat, že Vaše osobní údaje můžeme předat subjektům, které pro nás zajišťují administrativní́/technickou podporu nebo se kterými jinak spolupracujeme, pokud tyto subjekty poskytnou maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení́ ochrany zpracovávaných osobních údajů. Takové osoby jsou zpracovateli osobních údajů či samostatnými správci, pokud sami rozhodují o účelech a prostředcích zpracování. Pokud využíváme cloudových uložišť, jsou zásadně umístěna v rámci EU a vždy je zajištěn vysoký stupeň zabezpečení údajů. Nejčastěji budou příjemci osobních údajů, dodavatelé IT služeb, včetně cloudových uložišť, marketingové agentury, advokáti, poskytovatele tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů. Vaše osobní údaje rovněž můžeme předat dalším osobám, které se účastní prodeje nebo koupě nemovitosti.

Jaká jsou Vaše práva, jakožto Subjektů osobních údajů, v souvislosti se zpracováním?

 • Jakožto Subjekt osobních údajů máte právo kdykoli žádat o informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, máte právo na přistup k těmto osobním údajům. Ve vztahu ke zpracování osobních údajů máte však i další práva. Pokud jsou Vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu anebo doplnění. Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, to je však možné pouze za určitých podmínek, např. pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro daný účel nebo pokud odvoláte svůj souhlas a neexistuje již žádný další právní důvod pro zpracování.
  Za určitých podmínek můžete požadovat i tzv. omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to zejména v situaci, kdy budete popírat přesnost osobních údajů nebo vznesete námitku proti zpracování.
  Máte právo na přenositelnost svých osobních údajů, toto je však možné pouze u osobních údajů, které jste nám poskytl/a sám/sama a jedná se o zpracování založené buď na Vámi uděleném souhlasu, nebo na smlouvě uzavřené mezi námi. Musí se též jednat o osobní údaje zpracovávané automatizovanými prostředky. Pokud uplatníte toto právo, nesmí jím být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, což je Společnost povinna vždy posoudit.
  Máte rovněž právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud by takové rozhodování pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. V současné době žádné takové automatizované rozhodování neprovádíme; pokud by k němu v budoucnu mělo dojit, budeme Vás o této změně vhodným způsobem informovat.
  V případě jakýchkoli pochybností, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, máte vždy právo se obrátit na Společnost.
  V případě, kdy jste udělili souhlas se zpracováním, učinili jste tak dobrovolně a máte právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit, a to pro každý jednotlivý účel. Souhlas můžete odvolat, a to e-mailem zaslaným na info@faraon.cz, nebo písemným odvoláním zaslaným na adresu sídla Společnosti.
  Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně případného profilování, nebo na základě oprávněného zájmu Společnosti, máte rovněž právo vznést proti předmětnému zpracování kdykoli námitku.
  Veškerá tato Vaše práva můžete uplatnit následujícími způsoby:

  • žádostí zaslanou dopisem, a to na adresu sídla Společnosti;
  • žádostí zaslanou na výše uvedený e-mail s Vaším elektronickým podpisem; nebo
  • žádostí zaslanou datovou schránkou.

 • Pokud Vám nebude cokoliv jasné, kontaktujte nás na e-mailu info@faraon.cz nebo na telefonním čísle: +420 800 400 407. Můžete také uplatnit svá práva uvedená v článku 4. těchto Zásad, a to způsobem v něm uvedeným. Pokud jsme Vám nevyhověli nebo nejste s poskytnutou informací nebo vyřízením Vaší žádosti spokojeni, můžete podat stížnost k dozorovému úřadu:
  Úřad pro ochranu osobních údajů
  adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
  tel.: +420 234 665 111
  www.uoou.cz

Způsoby a prostředky zpracování

 • Vaše osobní údaje dle článku 2 výše získáváme prostřednictvím Vámi vyplněných formulářů na našem webu či jinak Vámi poskytnutých informací, případně též z veřejně dostupných rejstříků.Osobní údaje jsou uchovávány v našich archivech nebo informačních systémech, v případě potřeby mohou být též zálohovány na záložním serveru/nosičích informací.
  Osobní údaje jsou pod naší stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou, disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.
  Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti, která trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

Co když nastanou nějaké změny ve zpracování?

 • Informace obsažené v tomto dokumentu můžeme upravovat dle potřeby a aktuálního stavu. V takovém případně Vás, jakožto subjekty osobních údajů, včas o takové změně vyrozumíme. Doporučujeme však pravidelně sledovat aktuální znění tohoto dokumentu i na našem Webovém portále.Informace pro oznamovatele podle zákona o ochraně oznamovatelů

Oznamovatel může podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti FARAON reality, s.r.o., IČ: 27564096, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Polská 1211, PSČ 12000 (dále jen jako „Společnost“).

Oznamovatelem může být pouze pracovník Společnosti, tj. osoba v pracovněprávním nebo obdobném vztahu se Společností, a osoba, která byla pracovníkem Společnosti v minulosti nebo se o práci ve Společnosti ucházela.

Oznámení jiných osob Společnost nepřijímá, respektive je posoudí jako nedůvodné, vyjma oznámení o možném protiprávním jednání v souvislosti s povinnostmi Společnosti v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („Oznámení v oblasti AML“), které může podat také fyzická osoba, která je externím dodavatelem Společnosti.

Oznámení je možné podat:

 • písemně dopisem doručeným na adresu sídla Společnosti k rukám Whistleblowing Officera nebo e-mailem na adresu whistleblowing@faraon.cz;

 • ústně; v takovém případě bude se souhlasem oznamovatele o ústním oznámení pořízena nahrávka nebo záznam zachycující podstatu oznámení;

 • osobně v sídle Společnosti, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznamovatel o tento způsob podání požádal.

V oznámení je nutné uvést jméno, příjmení a datum narození oznamovatele. Pouze Oznámení v oblasti AML je možné podat také anonymně.

Vedle oznámení Společnosti je možné učinit oznámení prostřednictvím systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti. Podrobnosti o způsobu podání oznámení je možné nalézt na internetové adrese https://oznamovatel.justice.cz. // Oznámení v oblasti AML se podává prostřednictvím Finančního analytického úřadu („FAÚ“).

Příslušnou osobou Společnosti pro prověření oznámení a zajištění dalších kroků je tzv. Whistleblowing Officer:


Jméno a příjmení:
Telefon:1
Email:
Adresa pro doručování:

Whistleblowing Officer:

Jan Vosátka
+420 222 700 900
whistleblowing@faraon.cz
FARAON reality, s.r.o.
Praha 2 - Vinohrady, Polská 1211
K rukám: Jana Vosátky,
Whistleblowing Officera

Whistleblowing Officer písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 7 dnů ode dne přijetí oznámení.

Whistleblowing Officer posoudí důvodnost oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Ve skutkově nebo právně složitých případech lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, a to dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení bude oznamovatel písemně vyrozuměn před jejím uplynutím. Zjistí-li Whistleblowing Officer při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, informuje Whistleblowing Officer bez zbytečného odkladu písemně oznamovatele o přijatých opatřeních. Bude-li oznámení vyhodnoceno jako nedůvodné, Whistleblowing Officer bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jsou známy, nebylo shledáno podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo že se oznámení zakládá na nepravdivých informacích. V takovém případě bude oznamovatel také poučen o právu podat oznámení prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti / FAÚ.

Oznamovatel může Společnost informovat, že si nepřeje být o přijetí oznámení či postupu vyřizování oznámení informován. Společnost dále oznamovatele nevyrozumí, pokud je zřejmé, že by tím došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Postup prověření a vyřízení oznámení se neuplatní v případě anonymních oznámení, ledaže oznamovatel Společnosti sdělí kontakt či způsob, jakým má být o vyřizování oznámení informován.

1 V pracovní době se žádostí o přepojení na linku Whistleblowing Officera.FARON reality s.r.o.